Algemene voorwaarden

De uitvoering van een dienstprestatie door het kantoor geldt als bewijs van de bestelling van deze dienstprestatie en brengt de verbintenis van de cliënt met zich tot betaling van deze dienstprestatie.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar.

Elke factuur die niet betaald werd op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest op gelijk aan de verwijlsinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 02 augustus 2002.

Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de cliënt teven voor iedereen zelfs gedeeltelijke, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair wordt bepaald op 10% van het factuurbedrag.

De aansprakelijkheid van BVBA advocatenkantoor Dominiek Govaert en Meester Bart GIES is beperkt tot de bedragen waarvoor zij verzekerd zijn.

Op al de contracten, leveringen en diensten is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde